SNZ

SNZ 2018 består av förtroendevalda representanter från Z-teknologsektionen. SNZ skall företräda teknologerna på Z i studie- och studiemiljöfrågor. Detta löser vi genom representanter i Programrådet, UU (UtbildningsUtskottet) och ZUT (Zätas utbildningstankar). Dessutom verkar SNZ får en kontinuerlig förbättring av Z:s kurser genom att handleda och administrera kursutvärderingar. SNZ:s utför sina åtagande enligt riktlinjer föreningens arbete.

Målet för kursutvärderingen är att genom dialog med kursansvariga verka för förbättring av kurserna som ges på Z programmet. Vi förmedla teknologernas syn på såväl specifika kurser som utbildningen som helhet till kursansvariga och styrande. SNZ skall dessutom handla så att teknologerna hålls informerade om relevanta studiefrågor.

Vår långsiktiga vision är att medverka till att Z är ett program med rätt blandning av nödvändiga baskurser och kurser med relevant teknik i framkant av automation- respektive mekatronikområdet. Vi vill också verka för att Z ingenjörens profil håller jämna steg med vad som krävs av omvärlden.

Medlemmarna i årets SNZ är:

Jonas Karström (Ordförande)
Yalçın "Silva" Kalafat (Vice Ordförande)
Simon Bengtsson (IT-ansvarig)
Carl Andersson (Mastersansvarig)
Niklas Ternström (Styrelseledamot)


SNZ 2018 consists of elected representatives from the Z-technology section. SNZ will represent the Z-students in study and study environment issues. This is solved by representatives of the Program Council, the UU (Education Committee) and ZUT (Zäta Education Thoughts). In addition, SNZ seems to have a continuous improvement of Z's courses by guiding and administering course evaluations. SNZs perform their commitments according to the guidelines of the association's work.

The aim of the course evaluation is to work through dialogue with course managers to improve the courses given on the Z program. We convey the technology's view of both specific courses and the education as a whole to course managers and managers. In addition, SNZ shall act so that the technologies are kept informed about relevant study issues.

Our long-term vision is to contribute to Z being a program with the right mix of necessary basic courses and courses with relevant technology in front of automation and mechatronics. We also want to work for the Z engineer's profile to keep up with what is required of the outside world.

The members of this year's SNZ are:

Jonas Karström (President)
Yalçın "Silva" Kalafat (Vice President)
Carl Andersson (Representative for the master program)
Niklas Ternström (Board member)